ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย รุ่ง    หนูปัทยา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านยางสินไชย หนองหาด
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3