ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวันชัย    พงสุพันธ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเหล่าหนองแคน
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  focus_chai@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-43750025