ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเกียรติศักดิ์    ภาโส
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน