ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสำเร็จ    รักษาเคน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านกอกหนองผือ
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  sumretknp@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4399-6613