ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เติม    สีพาไชย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองปลาเข็ง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3