ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางบุษกาญจน์    ถูสินแก่น
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแห่เหนือ
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  butsakarn3029@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0898633029