ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมปอง    โพธิบัณฑิต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3