ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายปรีดาพจน์    โสโท
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ศิริราษฎร์หมากหญ้า
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  081-0559099