ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจำลอง    อุปนันท์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านผำ
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  jumlong_upa@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4375-0196