ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเบญจวรรณ    เตชะเสน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  Banjawan2501@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4376-9773