ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจักรพล    แสนเมือง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.ด. วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเชียงยืน
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4378-848