ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายกฤติน    พันธุ์เสนา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน