ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายบันเทิง    พลทองสถิตย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  ponthongs@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4398-6026