ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายฉัตรชนก    มุนติเก
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  pinit25016@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4398-8652