ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายศุภทัต    ทุมรินทร์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองล่าม
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  supatut007@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0973019322