ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนพดล    แก้วประสิทธิ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านไร่ดอนแตง
สังกัด
  สพป.กำแพงเพชร เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-5570-4044,0-5