ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนพดล    แก้วประสิทธิ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-5576-0027