ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจำเริญ    เพชรกอง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหัวช้าง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  Jumroen phep @ hat mail.come
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4372-8188