ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย จำเริญ    เพชรกอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหัวช้าง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3