ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชยานนท์    มูลพิมพ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านกุดเม็ก
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  Chaya209@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0868579654