ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุรมนตรี    พาบุ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองบอน
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  sure52@windowslive.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0895703043