ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ไพลดา    อวิรุทธพาณิชย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโสกกาว
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3