ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางไพลดา    อวิรุทธพาณิชย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโสกกาว
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  paila.lada@hotmail.co.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4375-0000