ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวเยาวรัตน์    ภักดีเฝือ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  yaowarat012@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน