ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเพ็ญศรี    กองเกิด
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเลิงใต้
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  sandee2511@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4373-6131