ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางผอบทอง    คำชาย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองนาไร่เดียว
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  Pa.optong@Gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4375-0002