ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชัดสกร    พิกุลทอง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
 
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  chudphikul@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน