ยินดีต้อนรับ


นางสาวเมษายน  แก้วทุ่น
ครู โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

ชื่อ-สกุล
  นางสาวเมษายน    แก้วทุ่น

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053073000