ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวเมษายน    แก้วทุ่น
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053615964