ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวเมษายน    แก้วทุ่น
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
สังกัด
  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053615964