ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี ศรัณยู    เมฆอรุณกมล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคีรีเทพนิมิต
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2