ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางชยาภรณ์    แจ้งจิตร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
สังกัด
  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053062048