ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ไพจิตรา    นันติอูป
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนแม่ลาศึกษา
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2