ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอัญธิดา    สาระบาล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสองคร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-789418