ยินดีต้อนรับ


นางอัญธิดา  สาระบาล
ครู โรงเรียนบ้านสองคร

ชื่อ-สกุล
  นางอัญธิดา    สาระบาล

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสองคร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-789418