ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอัญธิดา    สาระบาล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสองคร
สังกัด
  สพป.ยโสธร เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-789418