ยินดีต้อนรับ


นายถนอม  สมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านส้มผ่อ

ชื่อ-สกุล
  นายถนอม    สมสอน

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านส้มผ่อ
e-mail
  Tanom-som@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  045-738751