ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายถนอม    สมสอน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านส้มผ่อ
e-mail
  Tanom-som@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  045-738751