ยินดีต้อนรับ


นายพิทยา  สุขจิตเกษม
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

ชื่อ-สกุล
  นายพิทยา    สุขจิตเกษม

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ศิลปะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  นิบงชนูปถัมภ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  073212255