ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิทยา    สุขจิตเกษม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ศิลปะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  นิบงชนูปถัมภ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  073212255