ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางปาริชาติ    วรรณทิพย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโนนเขวา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043260724