ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางปาริชาติ    วรรณทิพย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโนนเขวา
สังกัด
  สพป.ขอนแก่น เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043260724