ยินดีต้อนรับ


นางปาริชาติ  วรรณทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น

ชื่อ-สกุล
  นางปาริชาติ    วรรณทิพย์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043370341