ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุเทพ    เปียกบุตร
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  เชี่ยวชาญ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลกระบี่
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  suthep7182@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075611180