ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุเทพ    เปียกบุตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลกระบี่
สังกัด สพป.กระบี่