ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางภัทราวดี    ศักดิ์แสน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลร้อยเอ็ด
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043511704