ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประทวน    ไชยโชค
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านอุ่มเม่า
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3