ยินดีต้อนรับ


นางจรรยา  มะลาไวย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว

ชื่อ-สกุล
  นางจรรยา    มะลาไวย์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองใหญ่ทับครัว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์