ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจรรยา    มะลาไวย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองใหญ่ทับครัว
สังกัด
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน