ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวี    ผึ่งผาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองไพรวิทยาคาร
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3