ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางบุษกร    ทองวล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ปร.ด. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
e-mail
  thongwol14@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  043545186