ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง บุษกร    ทองวล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1