ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางบุษกร    ทองวล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโจด
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  -