ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประนอม    ผจงศิลป์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำอุปราช
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3