ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธีระพล    บุญสุข
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านไหนหนัง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  t.bunsuk@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -