ยินดีต้อนรับ


นายขวัญใจ  พิมมะดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองตาไก้

ชื่อ-สกุล
  นายขวัญใจ    พิมมะดี

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองตาไก้
e-mail
  mike140727@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์