ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายขวัญใจ    พิมมะดี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองตาไก้
e-mail
  mike140727@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์