ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สายัณห์    ดำดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านคลองม่วง
สังกัด สพป.กระบี่