ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอนุวัต    ค้ามาก
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่งครก
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075640188