ยินดีต้อนรับ


นายอรุณ  เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านปากแพรก

ชื่อ-สกุล
  นายอรุณ    เพชรรัตน์

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปากแพรก
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  038-032079