ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวัฒนา    ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ดนตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคลองแรด
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  rpk1_krabi_@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075817322