ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายศักดิ์ชัย    สุวรรณคช
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
 
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน