ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ต. กฤษดา    ปัญญาสัทโท
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1