ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง เมธปิยา    รักษ์ทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านคลองใหญ่
สังกัด สพป.กระบี่