ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนิกสันต์    กลางพิมาย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านป่าเป้า
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  nicksantklangphimai@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4375-0024