ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางศิริกร    บุญแสน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศศ.ม. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโคกแปะ
e-mail
  msirikorn@outlook.com
หมายเลขโทรศัพท์
  043260175